O hnutí Volba pro kraj

Vznik hnutí

Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině občanů Karlovarského kraje, které spojuje rozčarování z vývoje politiky v kraji, jak ji provozují velké politické strany. Členové celostátně organizovaných stran jsou primárně orientováni na celostátní politická témata a často je upřednostňují na úkor řešení problémů našeho kraje. Z občanů Karlovarského kraje, kteří by měli hájit jeho zájmy v Praze, se tak spíše stávají celostátní politici, kteří v Karlovarském kraji obhajují pražskou politiku. A ti, kteří se s tímto trendem nespokojí, jsou vytlačeni na okraj politických aktivit své strany.

Politické hnutí Volba pro Karlovarský kraj (zkráceně VOK) formálně vzniklo dne 3.12.2015, kdy byly Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrovány jeho stanovy.

Hnutí nemá celostátní politické ambice a k tématům dotýkajícím se České republiky se budeme vyjadřovat jen do té míry, nakolik se tato témata dotýkají i občanů Karlovarského kraje.

V programové oblasti se VOK nebude profilovat na ideologické ose pravice-levice, ale bude prosazovat řešení jednoznačně prospěšná pro občany Karlovarského kraje, a naopak bude odmítat řešení vnucovaná celostátní politikou proti zájmům občanů kraje.

VOK bude ve volební kampani před krajskými volbami vystupovat se sloganem „Spokojený kraj“, protože hlavním cílem politiky – alespoň podle zakladatelů hnutí – je přispívat k tomu, aby lidé byli spokojeni se svými životy a se světem, ve kterém žijí.

Michal Soukup,
předseda politického hnutí
Volba pro Karlovarský kraj (VOK)

Kandidátky do Voleb 2018 má VOK v těchto městech:

  • Dalovice

  • Hájek

  • Kraslice

  • Mariánské Lázně

  • Ostrov

Stanovy politického hnutí Volba pro Karlovarský kraj

Článek I.
Základní ustanovení

Politické hnutí Volba pro Karlovarský kraj (dále jen „Hnutí“) je politické hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

Název a sídlo
Název Hnutí je: Volba pro Karlovarský kraj
Zkratka Hnutí je: VOK
Sídlem Hnutí je: Jáchymovská 151, 362 35 Abertamy
Hnutí působí v České republice.

Článek II.
Programové cíle

Hnutí usiluje o poskytování rovných šancí pro všechny občany a vytváření podmínek pro zapojení osobností do politické činnosti.
Hnutí při své činnosti usiluje o řešení společenských problémů s důrazem na kvalitu života při respektování principů trvale udržitelného rozvoje.
Hnutí usiluje o realizaci svého programu na úrovni obcí, krajů i celé České republiky při respektování demokratického zřízení.
K prioritám Hnutí patří prosazení hospodárného zacházení s veřejnými prostředky a důsledná kontrola jejich vynakládání, potírání korupce a dobře fungující veřejná správa, která slouží občanům České republiky při dodržování všech zákonných ustanovení.
Hnutí usiluje o podporu podnikání, vzdělání a regionálního rozvoje.

Článek III.
Členství

Členem Hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům, souhlasí se stanovami Hnutí, a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
K přijetí za člena dochází na základě úplně a pravdivě vyplněné přihlášky do Hnutí, kterou žadatel o členství podává osobně nebo poštou na adrese sídla Hnutí. O přijetí za člena, či zamítnutí přihlášky, rozhoduje předsednictvo Hnutí. Důvody pro nepřijetí za člena Hnutí jsou především souběžné členství v jiné politické straně a kandidatura na volenou funkci za jinou politickou stranu nebo hnutí.
Členství v Hnutí zaniká:
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením o vystoupení z Hnutí odeslaným na adresu sídla Hnutí,
c) rozhodnutím o vyloučení člena Hnutí,
d) vstupem do jiného politického hnutí nebo strany,
e) přijetím kandidatury na volební kandidátce jiného subjektu,
Členství v Hnutí může být pozastaveno předsednictvem Hnutí na základě písemné žádosti člena.
Členové Hnutí nemají povinnost platit členské příspěvky.

Článek IV.
Práva člena

Člen Hnutí má právo:
1. Účastnit se jednání Hnutí.
2. Volit a být volen do funkcí v Hnutí v souladu s ostatními články stanov.
3. Navrhovat kandidáty pro volby.
4. Být informován o činnosti Hnutí a o usneseních orgánů Hnutí.
5. Předkládat všem orgánům Hnutí náměty, stížnosti a připomínky.

Článek V.
Povinnosti člena

Člen Hnutí je povinen:
1. Prosazovat programové cíle Hnutí.
2. Řídit se stanovami.

Článek VI.
Členské sankce

Členskou sankcí je pozastavení členství a vyloučení z Hnutí. O sankci rozhoduje předsednictvo. Rozhodnutí o sankci s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat k rozhodčí komisi. Odvolání nemá odkladný účinek.
Vyloučit člena z Hnutí lze jen pro:
a) zvlášť hrubé či opakované porušení stanov,
b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,
c) hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem Hnutí,
d) jednání, které poškozuje Hnutí,
e) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do Hnutí.

Článek VII.
Organizační struktura

Organizační struktura Hnutí je tvořena následujícími orgány:
a) sněm,
b) předsednictvo,
c) kontrolní komise,
d) rozhodčí komise,

Článek VIII.
Jednání a rozhodování orgánů

Orgány Hnutí rozhodují usnesením. Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, pokud není stanovami upraveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovami není upraveno jinak. Volby členů volených orgánů Hnutí a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím tajného hlasování.
Za Hnutí jedná navenek předseda. Za Hnutí podepisuje předseda. Osoba oprávněná jednat jménem Hnutí připojí ke svému podpisu i funkční označení.

Článek IX.
Sněm

Sněm je vrcholným orgánem Hnutí. Sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Sněm svolává předseda Hnutí. Předseda je povinen svolat sněm, pokud o to požádá alespoň 20 % členské základny. V případě svolání sněmu na návrh členů se musí takto svolaný sněm konat do 60 dnů od doručení úplného návrhu. Sněmu mají právo se účastnit všichni členové Hnutí. Sněm schvaluje program Hnutí, stanovy Hnutí a jejich změny.
Sněm volí a odvolává:
a) předsedu a dva místopředsedy Hnutí.
b) předsedu, členy a náhradníky kontrolní komise a rozhodčí komise.

Článek X.
Předsednictvo

Předsednictvo Hnutí je statutárním orgánem Hnutí. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Schůzi předsednictva svolává předseda Hnutí. Předseda Hnutí je povinen svolat předsednictvo bezodkladně v případě žádosti dvou jeho členů.
Předsednictvo Hnutí se skládá z předsedy Hnutí a dvou místopředsedů.
Předsednictvo Hnutí zejména:
a) schvaluje rozpočet a výroční finanční zprávu Hnutí.
b) ukládá předsedovi svolání sněmu.
c) schvaluje řády, směrnice a statuty.
d) rozhoduje o přijetí nových členů Hnutí.
e) rozhoduje o pozastavení členství a vyloučení z Hnutí.
f) jmenuje a odvolává pokladníka Hnutí.
g) rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou stanovami ani vnitřními normami určeny jinému orgánu Hnutí.

Článek XI.
Předseda Hnutí, pokladník

Předseda Hnutí stojí v čele předsednictva Hnutí a Hnutí jako celku. Svolává předsednictvo, sněm a předsedá jim. Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů Hnutí. Předseda jedná za Hnutí navenek.
Hnutí zřizuje funkci pokladníka. Pokladníka jmenuje a odvolává předsednictvo Hnutí. Pokladník spravuje finance a pravidelně informuje předsednictvo o stavu financí.

Článek XII.
Kontrolní komise a rozhodčí komise

Hnutí zřizuje kontrolní komisi a rozhodčí komisi. Členové kontrolní komise a rozhodčí komise nesmějí vykonávat žádnou další funkci v Hnutí ani nesmějí být k Hnutí v zaměstnaneckém nebo v obdobném smluvním vztahu.

Kontrolní komise je revizním orgánem Hnutí.
Kontrolní komise má nejméně tři a nejvíce pět členů. Předseda kontrolní komise svolává a řídí jednání komise. Kontrolní komise zasedá dle potřeby, minimálně alespoň jednou ročně. Kontrolní komise kontroluje hospodaření Hnutí. Zprávu o kontrole předkládá sněmu.

Rozhodčí komise je rozhodčím a odvolacím orgánem Hnutí.
Rozhodčí komise má nejméně tři a nejvíce pět členů. Předseda rozhodčí komise svolává a řídí jednání komise. Rozhodčí komise zasedá dle potřeby, minimálně alespoň jednou ročně.
Rozhodčí komise zejména rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož i ve sporech mezi členy navzájem a orgány navzájem a rozhoduje o odvolání proti vyloučení z Hnutí. Rozhodnutí rozhodčí komise je konečné.

Článek XIII.
Funkční období

Funkční období členů všech volených orgánů a volených funkcionářů je pětileté a končí uplynutím lhůty funkčního období, novou volbou, odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo zánikem členství v Hnutí.

Článek XIV.
Zásady hospodaření

Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Hospodaření Hnutí jako celku se řídí právním řádem ČR.

Článek XV.
Zrušení Hnutí

Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím sněmu, a to dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jinou stranou nebo hnutím. Hnutí může být zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.
Nepřejde-li majetek zrušeného Hnutí na právního nástupce nebo na stát, bude nabídnut obecně prospěšné společnosti, nadaci nebo nadačnímu fondu, které určí sněm současně s rozhodnutím o zrušení strany.

Článek XVI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

První sněm svolává přípravný výbor nejpozději do 3 měsíců od vzniku Hnutí.