Komise a výbory

Komise Rady a výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje

Komise a výbory jsou poradním orgánem, nemají žádnou rozhodovací pravomoc, ale mohou RKK/ZKK předkládat svá doporučení, nápady a náměty (pokud je na jednání výboru/komise doporučeno a schváleno) - to v podstatě může udělat kdokoliv - stačí se s námětem/nápadem/žádostí apod. obrátit obecně na kraj (hetjmana/rkk/zkk). Jinak se výbor i komise na svých jednáních řídí plánem práce.

Komise životního prostředí a změny klimatu Rady Karlovarského kraje

Komise životního prostředí a změny klimatu je poradní orgán Rady Karlovarského kraje a obecně se vyjadřuje k problematice tvorby a ochrany životního prostředí a k rozdělování finančních příspěvků určených do oblasti životního prostředí. Navrhuje i své body a témata a jedním z nich je například založení Pracovní skupiny pro problematiku odpadového hospodářství Karlovarského kraje.

Spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a příspěvkovými organizacemi Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.

Komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů Rady města Karlovy Vary

Obecně se komise se zabývá ochranou životního prostředí. Konkrétně pak opatřeními na úsporu energie a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Řeší problematiku využití půdy, vodních zdrojů, městské zeleně a lesů okolo lázeňského města.

Komise bezpečnosti a prevence kriminality

Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje se zabývá problematikou veřejného pořádku, bezpečnosti a kriminalitou v kraji.

V komisi se projednávají činnosti městské a státní policie, činnost pracovních skupin pro realizaci prevence kriminality a protidrogové prevence, žádosti o poskytnutí dotací v rámci prevence kriminality, řeší se problémy sociálně vyloučených lokalit, ale také bezpečný internet.

Komise sportovní

Komise se vyjadřuje k problematice sportu napříč celým krajem, spolupracuje se sportovními a tělovýchovnými organizacemi a dalšími institucemi působícími v oblasti sportu a tělesné výchovy. Zabývá se dotacemi v oblasti sportu pro jednotlivé sportovní kluby.

Komise rozvoje venkova a zemědělství

Komise venkova a zemědělství je poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. Spolupracuje s Odbory regionálního rozvoje a životního prostředí Karlovarského kraje.

Zabývá se rozvojem venkova v rámci regionů Karlovarského kraje, spolupracuje s Místními akčními skupinami (MAS), zemědělci a obcemi. Podílí se na zpracování podmínek jednotlivých dotačních programů Karlovarského kraje a motivuje obce k účasti v soutěži Vesnice roku.

Dopravní komise

Dopravní komise usiluje o systémové řešení dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě. Spolupracuje s řadou institucí, spolků a sdružení působících v oblasti dopravy.

hlavním okruhům témat patří například financování dopravní obslužnosti, stanovení a případné změny dopravní obslužnosti, integrovaná doprava Karlovarského kraje, vyhodnocení zimní údržby a návrh na zimní období, nehodovost, neudržované úseky, cyklodoprava, letiště Karlovy Vary a další.

Komise kultury a památkové péče

Komise kultury a památkové péče vyvíjí a podporuje takové aktivity a projekty, které zahrnují obnovu památkového fondu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v kraji. Podporuje projekty kulturních aktivit a akcí regionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury.

Komise pro přeshraniční spolupráci

V rámci programů přeshraniční spolupráce se podporuje spolupráce mezi regiony a zeměmi, které sdílejí hranice, a to v oblastech, jako je například infrastruktura, doprava, vzdělání, kultura a ochrana životního prostředí.

Výbor pro regionální rozvoj

Výbor pro regionální rozvoj je činným orgánem Zastupitelstva Karlovarského kraje, který řeší především územní rozvoj kraje a s tím spojené dotace. Podílí se na sestavování Programu rozvoje Karlovarského kraje, schvaluje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje a vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů.

Spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a příspěvkovými organizacemi Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.

Finanční výbor

Finanční výbor plní několik funkcí. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo kraje, ale má také funkci iniciativní. To znamená, že podává zastupitelstvu kraje návrhy, připomínky a před-projednává materiály do zastupitelstva, které se vztahují k působnosti výboru.

Mimo jiné kontroluje oblast veřejné finanční podpory (zejména dotace), která se poskytuje z rozpočtu obce třetím osobám a další působností výboru je kontrola zřízených příspěvkových organizací.

Majetkový výbor

Majetkový výbor se stará o majetkové oblasti Karlovarského kraje. Zabývá se převážně majetkoprávním vypořádáním nemovitých věcí s územně samosprávnými celky a dalšími právnickými a fyzickými osobami, prodejem a dalším nakládáním s nepotřebným nemovitým majetkem Karlovarského kraje nebo likvidací nepotřebného movitého majetku kraje a jeho příspěvkových organizací.

Mimo jiné kontroluje oblast veřejné finanční podpory (zejména dotace), která se poskytuje z rozpočtu obce třetím osobám a další působností výboru je kontrola zřízených příspěvkových organizací.

Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

Komise je poradní orgán Rady Karlovarského kraje. Úzce spolupracuje s Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje.

Na základě zadání rady analyzuje stávající stav v oblasti cestovního ruchu a předkládá návrhy možných řešení. Řeší se například marketing a propagace města, spolupráce s CzechTourism nebo přírodní léčivé zdroje a jejich využití a také služby v oblasti cestovního ruchu.

Komise pro sociální věci

Komise se zabývá nejdůležitějšími tématy ze sociální oblasti, zejména problematikou sociální péče, sociálního bydlení či negativních vlivů sociálního vyloučení ve všech jeho podobách. Na území kraje řeší otázky v poskytování sociálních služeb a činnosti sociální práce vedoucí k řešení sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku

Komise je poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. Jejím cílem je úspěšné zvládnutí transformace našeho regionu, a to ve spolupráci s konkrétními městy a rovněž ve shodě s důležitým partnerem regionu v oblasti energetiky, Sokolovskou uhelnou.

Výbor pro zdravotnictví

Výbor řeší otázky například v poskytování dotací v oblasti zdravotnictví, v metodickém vedení nemocnic a příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví na území Karlovarského kraje včetně agendy financování nemocnic z rozpočtu kraje, řízení zdravotních služeb na úrovni kraje, zajišťování lékařských pohotovostních služeb nebo v řízení náborových a motivačních příspěvků.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor se zabývá kontrolou výdajů z krajského rozpočtu a kontrolou hospodaření s majetkem kraje. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva kraje.

Výbor pro národnostní menšiny

Výbor pro národnostní menšiny zřizuje kraj, v jejímž územním obvodu žije alespoň 10 % občanů kraje hlásících se k jiné národnosti než české. Výbor se zabývá problematikou národnostních menšin na území kraje, podporuje kulturně společenské aktivity jednotlivých národnostních menšin a seznamuje se s problematikou sociálně vyloučených lokalit a jejich řešení z hlediska úrovně krajského úřadu.