Komise a výbory

Komise Rady a výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje

Komise a výbory jsou poradním orgánem, nemají žádnou rozhodovací pravomoc, ale mohou RKK/ZKK předkládat svá doporučení, nápady a náměty (pokud je na jednání výboru/komise doporučeno a schváleno) - to v podstatě může udělat kdokoliv - stačí se s námětem/nápadem/žádostí apod. obrátit obecně na kraj (hetjmana/rkk/zkk). Jinak se výbor i komise na svých jednáních řídí plánem práce.

Komise pro životní prostředí a změnu klimatu

Komise životního prostředí a změny klimatu je poradní orgán Rady Karlovarského kraje a obecně se vyjadřuje k problematice tvorby a ochrany životního prostředí a k rozdělování finančních příspěvků určených do oblasti životního prostředí. Navrhuje i své body a témata a jedním z nich je například založení Pracovní skupiny pro problematiku odpadového hospodářství Karlovarského kraje.

Spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a příspěvkovými organizacemi Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.

Komise bezpečnosti a prevence kriminality

Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje se zabývá problematikou veřejného pořádku, bezpečnosti a kriminalitou v kraji.

V komisi se projednávají činnosti městské a státní policie, činnost pracovních skupin pro realizaci prevence kriminality a protidrogové prevence, žádosti o poskytnutí dotací v rámci prevence kriminality, řeší se problémy sociálně vyloučených lokalit, ale také bezpečný internet.

Komise venkova a zemědělství

Komise venkova a zemědělství je poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. Spolupracuje s Odbory regionálního rozvoje a životního prostředí Karlovarského kraje.

Zabývá se rozvojem venkova v rámci regionů Karlovarského kraje, spolupracuje s Místními akčními skupinami (MAS), zemědělci a obcemi. Podílí se na zpracování podmínek jednotlivých dotačních programů Karlovarského kraje a motivuje obce k účasti v soutěži Vesnice roku.

Dopravní komise

Dopravní komise usiluje o systémové řešení dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě. Spolupracuje s řadou institucí, spolků a sdružení působících v oblasti dopravy.

hlavním okruhům témat patří například financování dopravní obslužnosti, stanovení a případné změny dopravní obslužnosti, integrovaná doprava Karlovarského kraje, vyhodnocení zimní údržby a návrh na zimní období, nehodovost, neudržované úseky, cyklodoprava, letiště Karlovy Vary a další.

Výbor pro regionální rozvoj

Výbor pro regionální rozvoj je činným orgánem Zastupitelstva Karlovarského kraje, který řeší především územní rozvoj kraje a s tím spojené dotace. Podílí se na sestavování Programu rozvoje Karlovarského kraje, schvaluje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje a vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů.

Spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a příspěvkovými organizacemi Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o.

Finanční výbor

Finanční výbor plní několik funkcí. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo kraje, ale má také funkci iniciativní. To znamená, že podává zastupitelstvu kraje návrhy, připomínky a před-projednává materiály do zastupitelstva, které se vztahují k působnosti výboru.

Mimo jiné kontroluje oblast veřejné finanční podpory (zejména dotace), která se poskytuje z rozpočtu obce třetím osobám a další působností výboru je kontrola zřízených příspěvkových organizací.

Majetkový výbor

Majetkový výbor se stará o majetkové oblasti Karlovarského kraje. Zabývá se převážně majetkoprávním vypořádáním nemovitých věcí s územně samosprávnými celky a dalšími právnickými a fyzickými osobami, prodejem a dalším nakládáním s nepotřebným nemovitým majetkem Karlovarského kraje nebo likvidací nepotřebného movitého majetku kraje a jeho příspěvkových organizací.

Mimo jiné kontroluje oblast veřejné finanční podpory (zejména dotace), která se poskytuje z rozpočtu obce třetím osobám a další působností výboru je kontrola zřízených příspěvkových organizací.

Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

Komise je poradní orgán Rady Karlovarského kraje. Úzce spolupracuje s Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje.

Na základě zadání rady analyzuje stávající stav v oblasti cestovního ruchu a předkládá návrhy možných řešení. Řeší se například marketing a propagace města, spolupráce s CzechTourism nebo přírodní léčivé zdroje a jejich využití a také služby v oblasti cestovního ruchu.