O čem mluvíme

Ochrana Krušných hor je velké téma

Posledními velkými horami bez ochrany jsou v České republice Krušné hory. To se ale může změnit. Ministerstvo životního prostředí spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny pokračují v krocích, na jejichž konci může být vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Pokud bude záměr schválen, stanou se Krušné hory pravděpodobně největší CHKO v zemi. Aktuálně je proces ve stádiu jednání s regiony a přípravy posudků odborníků.

Ochrana Krušných hor je velké téma. Existuje řada kladů, ale i záporů vyhlášení CHKO Krušné hory. Je mnoho zájmových skupin, které se k tomuto tématu chtějí vyjádřit. I proto vznikla odborná Pracovní skupina CHKO Krušné hory, jejímž stálým hostem je Ing. Martin Vinš (hnutí Volba pro kraj - VOK).

Skupina, která vznikla v minulém roce, má za úkol připravit profesionální materiál pro Komisi životního prostředí a následně Radu Karlovarského kraje. Ten bude podkladem pro další jednání nejen uvnitř kraje vůči obcím, ale také navenek k Ministerstvu životního prostředí.

Tento rok se skupina sešla celkem osmkrát. Setkání se pravidelně účastní zástupci obcí, státní správy, ochránci, majitelé pozemků a odborníci na dané téma. Jejich společným cílem je vyhodnotit možná omezení, ale i výhody a příležitosti vyhlášení CHKO.

Závěrečné jednání tohoto roku se konalo 3.11.2022 v zastupitelském sále Krajského úřadu KK. Cílem tohoto závěrečného jednání bylo shrnout závěry a doporučení z jednotlivých jednání a definovat souhrnné doporučení, sestavit SWOT analýzu a nastavit další postup práce.

Skupina nadále pokračuje v aktivitách vedoucích ke vzniku CHKO. Vede dialog se samosprávami, podnikajícími subjekty a veřejností. Dále se shodla se na vytvoření osvětové kampaně k možnosti vzniku CHKO KH. Současně vznese požadavek k MŽP na zahájení prací vedoucích ke vyhlášení CHKO Krušné hory. Jedním z dalších důležitých faktorů diskuse o CHKO je i návrh na vymezení zonace* CHKO.

*Zonace: rozčlenění území podle stupně ochrany a její možný dopad do dalšího rozvoje (nebo právě jeho omezení) obcí, cestovního ruchu, hospodaření (jak lesnického, tak zemědělského), čerpaní vod pro zasněžování nebo i například způsoby a možnosti likvidace kalamit.

Veřejné představení a konzultace k návrhu Územní studie Krušné hory 

V pondělí 7.11.2022 proběhlo veřejné představení a konzultace k návrhu Územní studie Krušné hory - západ, kterou vypracoval odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Hlavní cíle studie:

  • Komplexní analýza jak stávajících územně plánovacích dokumentací a podkladů zabývajících se územím Krušných hor, tak i obdobně zaměřených oborových dokumentů (koncepcí) zpracovaných Karlovarským krajem, a to vždy ve vazbě na dopravní infrastrukturu a cestovní ruch.
  • Dalším cílem územní studie je prověření aktuálního stavu dopravní infrastruktury, velký důraz bude kladen na dopravu v klidu (parkoviště, odstavná stání). Územní studie identifikuje případné problémy a chybějící prvky v dopravní infrastruktuře. Také bude prověřen současný stav páteřních turistických tras (Krušnohorská lyžařská magistrála, Krušnohorská cyklistická magistrála, Pěší hřebenovka) z hlediska jejich funkčnosti a současný stav cestovního ruchu v Krušných horách, budou zmapovány existující hlavní druhy zimních a letních sportů (běžecké a sjezdové lyžování, cyklistika, pěší – páteřní trasy), případně další aktivity – filmová turistika, autoturistika, přírodní a technické památky, Geopark apod.), dále i hlavní turistické cíle a zajímavosti, vše s ohledem také na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.
  • Územní studie zohlední záměry, projekty a opatření, realizované či připravované dotčenými obcemi a dalšími významnými aktéry v řešeném území a budou do ní zapracovány výsledky terénního průzkumu, který zpracovatel uskuteční v řešeném i zájmovém území.
  • Územní studie definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu při zachování jedinečnosti území Krušných hor a v souladu s trvale udržitelným rozvojem území a definuje budoucí potřeby cestovního ruchu v oblasti Krušných hor ve výhledu 25 let.
  • Dalším cílem územní studie je vytvoření urbanistického podkladu pro návrh CHKO Krušné hory na území Karlovarského kraje.

Celá studie je k nahlédnutí na stránkách Karlovarského kraje.

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-kraj/US_KH_zapad_rekreace.aspx

Připomínky ke studii je možné zaslat do 6/12/2022.

Obecné informace ke vzniku CHKO

CHKO vznikají z iniciativy Ministerstva životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny podle jeho zadání vypracuje podklady o podobě zamýšlené chráněné oblasti. Záměr poté projednává s příslušnými obcemi a kraji a také s vlastníky nemovitostí dotčených záměrem. Vyhlášení CHKO nakonec schvaluje svým nařízením vláda.

V Česku je momentálně 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 15 % rozlohy země. Samotné Krušné hory se rozkládají podél hranice s Německem a mají rozlohu 6000 km2, přičemž na české straně je zhruba čtvrtina.

Za chráněnou krajinnou oblast lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásit rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Krušné hory, to jsou mj. bukové lesy, smrčiny, náhorní plošiny s pestrými loukami. Po Šumavě mají druhá největší rašeliniště, která u nás patří k těm neohroženějším místům. Nachází se zde také početná populace kosa horského nebo vzácného tetřívka obecného, kterého v Česku žije několik posledních stovek kusů, případně neobvyklé rostliny jako tučnice obecná a rosnatka anglická.

Příroda Krušných hor je podle Karolíny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) nesmírně rozmanitá a cenná. Ta nejcennější místa jsou už nyní chráněna jako národní přírodní rezervace, pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory podle ní ovšem mluví i fakt, že část území byla zapsána na seznam UNESCO.

Zatím není jasné, kdy by mohlo dojít k případnému vyhlášení CHKO Krušné hory. Samotný proces ještě formálně nezačal a AOPK pokračuje v přípravě odborných podkladů a vede diskuzi s dotčenými partnery v regionech.

Kateřina Šůlová podotkla, že vyhlášení velkoplošného chráněného území je obvykle dlouhodobou záležitostí. „Záleží na řadě faktorů. Například CHKO Brdy se podařilo vyhlásit velmi rychle, o ochraně soutoku Moravy a Dyje se debatuje už třicet let,“ dodala.

Zvýšenou ochranu přírody v Krušnohoří žádají mj. lidé, kteří sepsali petici a do dnešní doby sesbírali 5300 podpisů. Proti jsou některé obce.

Sociální média

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
V úterý 4. dubna proběhlo v Hroznětíně jednání členů ORP (obce s rozšířenou působností Ostrov), jehož předsedou je Martin Maleček, starosta města Hroznětín, člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK), lídr a kandidát do krajských voleb 2024.

Hlavním tématem setkání byly informace k blížící se kampani do krajských a senátních voleb. Kandidátem do senátních voleb za Sokolovsko je Jan Picka, místostarosta města Sokolov a člen předsednictva našeho hnutí. 

 #krajskeasenatnivolby2024 #hnutivolbaprokraj #voltetyktereznate

V úterý 4. dubna proběhlo v Hroznětíně jednání členů ORP (obce s rozšířenou působností Ostrov), jehož předsedou je Martin Maleček, starosta města Hroznětín, člen předsednictva hnutí Volba pro kraj (VOK), lídr a kandidát do krajských voleb 2024.

Hlavním tématem setkání byly informace k blížící se kampani do krajských a senátních voleb. Kandidátem do senátních voleb za Sokolovsko je Jan Picka, místostarosta města Sokolov a člen předsednictva našeho hnutí.

#krajskeasenatnivolby2024 #hnutivolbaprokraj #voltetyktereznate
... See MoreSee Less

Včera, tedy 5. dubna, uplynulo třicet let od smrti Kurta Cobaina. Zpěváka skupiny Nirvana. Tedy nadčasové skupiny, která mnohým z nás zpestřovala rannou éru budování kapitalismu. Vzpomínáme. ... See MoreSee Less

1 CommentComment on Facebook

*mnohým

Velikonoční sobota 30. 3. 2024 se v Březové u Sokolova nesla ve sportovním duchu. Konal se zde 1. ročník Velké ceny CAOKK - SHODOKAN CUP - O POHÁR STAROSTY MĚSTA BŘEZOVÁ, Jaroslava Bělíčka (člen hnutí Volba pro kraj). Město Březová bylo rovněž hlavním partnerem této sportovní události.

Pohár starosty města nemohl zahájit nikdo jiný, než právě starosta města Jaroslav Bělíček. Pozvání přijal další člen hnutí Volba pro kraj, Jan Picka, místostarosta města Sokolov. Organizátoři akce, které se zúčastnilo téměř 130 závodníků z 12 sportovních oddílů karate, k akci dodávají: "Jsme potěšeni, že jsme mohli nastartovat novou tradici nového kvalitního turnaje v Karlovarském kraji."

#hnutivolbaprokraj #volbaprokraj #voltetyktereznate #brezovausokolova
... See MoreSee Less

2 CommentsComment on Facebook

Jedná se o prezentaci sportovní akce nebo politického hnutí? 🤔😁

Staročeské medové jidášky pekla naše Štěpánka Černá na tradičním Velikonočním jarmarku v Chebu. Oblíbená akce spojená s příchodem Velikonoc bývá věnována tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. V průběhu dne byl pro všechny připraven bohatý doprovodný program, v němž nechyběla vystoupení dětských souborů. Kdo by si chtěl doma upéct Staročeské medové jidášky, najde recept v našem videu. Krásné Velikonoce i Vám, krajánci🐣 ... See MoreSee Less

2 CommentsComment on Facebook

Děkuji Recept jsem vyzkoušela.super

👍👍👍

3 weeks ago

... See MoreSee Less

Načíst další